انواع نقش برجسته

انواع نقش برجسته

انواع نقش برجسته نقش برجسته روی سنگ (حجاری) نقش برجسته روی چوب(منبت) نقش برجسته با گل رس (سفال) نقش برجسته روی گچ (گچبری) نقش برجسته روی مس وفلزات (قلم زنی) نقش برجسته باموادترکیبی (افزایشی) درادامه به بررسی اجمالی هریک از انواع نقش برجسته می پردازیم کارگاه هنری نقش دلطراح وسازنده نقش برجسته ومجسمه مدل وماکتکارگاه […]

تعریف نقش برجسته

آموزش نقش برجسته

تعریف نقش برجسته چیست ؟… نقش برجسته به حجمی فرم یافته و زیبا اتلاق میشود که برروی سطوحی مانند دیوار وانواع پانل ها اجرا میشود. که از سوی سطح زمینه بسته و مسطح است واز سمت بیرون دارای فرم وبرجستگی می باشد. نقش برجسته درصورتیکه درمعرض تابش نورقرار بگیرد بسیار زیباتر وچشم نواز تر به نظر […]