سرعت اجرای نقش برجسته چقدر براتون اهمیت داره؟

ازچالش های زمانبرساخت نقش برجسته سفال پروسه ساخت وهوادهی در گرمخانه وخشک شدن تدریجی میباشد. وهمچنین فرایند پخت ولعاب کاری  ورنگامیزی .
برای صرفه جوئی در زمان درکنار حفظ ، کیفیت کارگاه هنری نقش دل برآن شد تا تمهیداتی را لحاظ کند تا که امر محقق شود .
وبه لطف استفاده از تکنیکهای متفاوت به روش افزایشی ومواد بسیار فرم پذیر ومقاوم انحصاری این کارگاه که طی مدت زمان کوتاهی در معرض هوا خشک شده وبسیار سخت میگردد .

ویدیوهای زیر بخشی از پروسه ساخت سریع وباکیفیت کارگاه هنری نقش دل می باشد

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید