انواع نقش برجسته

انواع نقش برجسته

حجاری یا به عبارتی کاستن از بخشی از سنگ که در گذشته با ابزار های ابتدایی انجام می شده .